Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

متا استراتژی

خدمات بازاریابی دارویی

اگر این ذهنیت را داشته باشید که بهترین فرد برای انجام تمامی امور کسب‌و‌کار خود هستید، آنگاه کسب‌و‌کار شما هرگز آنچنان گسترده نخواهد شد و در آینده همزمان با رشد کسب‌و‌کار، کسب‌و‌کار شما مالک شما خواهد شد. اجازه ندهید که کسب‌و‌کارتان بر شما احاطه داشته باشد. وقت شما مهم‌ترین دارایی شماست ،کارها و وظایفی را که افراد دیگر می‌توانند انجام دهند، برون سپاری کنید .
امروزه سازمان ها ی موفق به طور وسیعی جهت افزایش توان رقابتی و کسب سود و تمرکز بر روي مزیت رقابتی خود به دنبال برون سپاري هستند و از این ابزار براي تجدید ساختار سازمانی استفاده می کنند .مدیران این سازمان ها درك کرده اند که ایجاد قابلیت هاي کلیدي براي برآورده نمودن نیازهاي مشتري ضروري است و باید در این راه تلاش نمایند.