Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

متا استراتژی

تدوین بازاریابی و فروش

فرایند بازاریابی و فروش شامل فعالیت‌های متنوعی است که موفقیت یا عدم موفقیت هر کدام، می‌تواند تاثیرات شایان توجهی بر موفقیت یا عدم موفقیت یک پروژه و حتی کل سازمان داشته باشد. این فرایند پیش از تولید محصول با مجموعه فعالیت‌های تحقیقات بازار و شناسایی نیاز مشتریان آغاز و در نهایت به تدوین برنامه‌های عملیاتی بازاریابی فروش و اجرای این برنامه‌ها ختم می‌شود. در مدیریت این فرایند، عوامل متنوعی از قبیل استراتژی‌ها و اهداف سازمان، محصولات و شرکت‌های رقیب، هزینه‌ها و سایر عوامل از این دست، می‌توانند تاثیرگذار باشند. بر این اساس، فرایند بازاریابی و فروش بایستی در قالب چارچوبی که بتواند با در نظر گرفتن کلیه جوانب، موفقیت این فرایند را تضمین نماید، مدیریت شود.

شرکت فراراهبرد آرمان با ترکیب تجربه و دانش روز مدیران و مشاوران و کارشناسان قادر به مدیریت صحیح این فرایند در پروژه های دارویی می‌باشد. تدوین برنامه بازاریابی و فروش شامل مراحل زیر می‌باشد:

 • انتخاب سبد محصولات شرکت
 • بررسی روند فروش محصولات در سال‌های گذشته
 • محاسبه نرخ رشد سال‌های گذشته به تفکیک محصولات
 • بررسی تعداد رقبا
 • برآورد نرخ رشد محصولات در سال‌های آتی
 • محاسبه اندازه بازار محصولات در سال‌های آتی
 • تعیین سهم بازار هدف برای همه محصولات بر اساس آخرین وضعیت سهم بازار شرکت
 • محاسبه میزان فروش عددی شرکت بر اساس اندازه بازار آتی و سهم بازار هدف در هرسال
 • برآورد فروش ریالی بر اساس میزان فروش عددی و قیمت فروش به پخش در حال حاضر
 • محاسبه مجموع فروش عددی و ریالی در بازار داخل
 • برآورد فروش صادراتی بر اساس ظرفیت مازاد تولید و قیمت فروش صادراتی
 • محاسبه مجموع فروش داخلی و صادراتی شرکت به تفکیک گروه محصول