Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

متا استراتژی

ما معتقدیم توانایی اجرای استراتژی به مراتب مهمتر از کیفیت خودِ استراتژی است و پیاده سازی استراتژی مهمترین عامل در ارزیابی شرکت محسوب می شود. به عبارت دیگر، توانایی اجرای استراتژی می تواند مهمتر از خود استراتژی باشد. مشکل عمده سازمان ها نیز در این بخش می باشد. زیرا استراتژی ها دائماً در حال تغییر می باشند ولی ابزارهای سنجش آن همچنان ثابت و بدون تغییر هستند. روش ارزیابی متوازن (BSC) سازمانها برای اطمینان از اجرای استراتژی ها از روش های ارزیابی عملکرد استفاده می کنند. این روش ابزای جهت تحقق استراتژی به جامعه مدیریت معرفی شده است. روش ارزیابی متوازن از طریق ایجاد یک فهم مشترک و ترجمه استراتژی به اهداف کلی، سنجه ها، اهداف کمّی و برنامه ها و اقدامات ابتکاری در هر یک از چهار منظر مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری برپا می شود. تیم ما با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن اهداف استراتژیک مشتریان را شناسایی کرده و با تعریف شاخص ها ی کلیدی و ترسیم نقشه راهبردی برنامه استراتژیک را با توجه به شرکت موردنظر تدوین می نماید و با اتصال آن به بودجه عملیاتی به تحقق اهداف سازمان کمک می کند.