Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

متا استراتژی

مجموعه مشخصه‌ها و ویژگی‌های اقتصاد نوین جهانی، بنگاه‌های اقتصادی را ملزم به همسویی با این تحولات نموده است. یکی از اساسی‌ترین این تحولات تغییر نگرش بنگاه‌های اقتصادی می‌باشد. امروزه برخورداری از نگرش و تفکر استراتژیک برای سازمان‌ها یک ضرورت است که سبب خواهد گردید تا آنها نه تنها آینده‌نگر بلکه بتوانند آینده‌ساز نیز باشند. از این‌رو، برنامه‌ریزی راهبردی در بنگاه‌های اقتصادی فعال در فضای کسب و کار امروزی، امری کاملا حیاتی و تعیین‌کننده در راستای رشد و تعالی پایدار آنها محسوب می‌گردد. ما می گوییم فرایند برنامه ریزی استراتژیک، در واقع، تعریف استراتژی، هدایت آن و تصمیم گیری درباره تخصیص منابع آن جهت دنبال کردن استراتژی است. استراتژی برنامه ریزی شده به جزییات زیادی می پردازد و بر تجزیه و تحلیل های گسترده ای تاکید دارد که این تحلیل ها نباید موجب نادیده گرفتن مسائل عمده استراتژیک پیش روی سازمان شوند. از این رو در برنامه ریزی استراتژیک هم به مبحث تدوین استراتژی و هم موضوع اجرای آن خواهیم پرداخت ولی تمرکز بیشتر در این مرحله بر تدوین و شکل گیری استراتژی است.